مجله

فناوری جهان امروز

ضمن تشکر از بازدید شما کاربر گرامی، مجله فناوری جهان امروز در سال ۱۳۹۴ به لطف ایزد منان مجوز انتشارش را از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در حوزه تخصصی علوم پایه و فنی و مهندسی اخذ کرد و با هدف ارتقای دانش فناوری روز هموطنان، پا به عرصه وجود نهاد.

باشد که رهنمون‌های شما عزیزان و بازدید مجدد از سایت خودتان، ما را در زمینه ارایه هر چه بهتر خدمات و ارتقای کیفیت مطالب، یاری‌گر باشد.

لطفا برای بهره‌مندی از خدمات بیشتر (ارسال خبرنامه در صورت موافقت شما، اطلاع‌رسانی چاپ نسخه‌های بعدی، اطلاع‌رسانی اخبار ویژه سایت)، در سایت خودتان عضو شوید.

ﺷﺎﯾﺪ ﻓﮑﺮ ﮐﻨﯿﺪ ﺣﻀﻮر اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ﺑﺎ وب‌ﺳﺎﯾﺖ‌ﻫﺎ و وبلاگ‌های ﺑﻰ‌ﺷﻤﺎر ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪه ﺗﺎ ﻣﺠﻼت ﮐﺎﻏﺬى ﻏﺰل ﺧﺪاﺣﺎﻓﻈﻰ را ﺑﺨﻮاﻧﻨﺪ و ﮐﯿﻮﺳﮏ‌ﻫﺎى ﻣﺠﻠﻪ ﻓﺮوﺷﻰ ﺟﺎى ﺧﻮد را ﺑﻪ ﭼﯿﺰى دﯾﮕﺮ ﺑﺪﻫﻨﺪ. اﻣﺎ ﺑﺮاى دﻟﮕﺮﻣﻰ ﺷﻤﺎ دوﺳﺘﺎن ﺑﺎﯾﺪ ﺑﮕﻮﯾﻢ وﻗﺘﻰ از اﻓﺮاد ﻣﻮﻓﻖ اﻣﺮوزى ﺑﭙﺮﺳﯿﺪ از ﮐﺠﺎ ﺷﺮوع ﮐﺮده‌اﻧﺪ و ﭼﻪ ﻣﺸﻮق‌ﻫﺎﯾﻰ ﺑﺮاى رﺳﯿﺪن ﺑﻪ اﯾﻦ ﺟﺎﯾﮕﺎه داﺷﺘﻪ‌اﻧﺪ، ﺑﺪون ﺷﮏ ﺑﺴﯿﺎرى از ﻫﻤﯿﻦ اﻃﺮاﻓﯿﺎن ﻣﻮﻓﻖ و اﻟﺒﺘﻪ دوﺳﺖ داﺷﺘﻨﻰ ﺷﻤﺎ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮔﻔﺖ ﮐﻪ ﺧﻮاﻧﺪن ﻣﺠﻼت و ﮐﺘﺎب‌ﻫﺎى ﻣﺨﺘﻠﻒ در دوران داﻧﺶ‌آﻣﻮزى و داﻧشجوﯾﻰ ﻧﻘﻄﻪ ﻋﻄﻔﻰ ﺑﺮاى اﻫﺪاف اﻣﺮوزى‌ﺷﺎن ﺑﻮده اﺳﺖ. چاپ مجله دانش‌آموزی فناوری جهان امروز نیز در همین راستا است.

شما خواننده محترمی که نسخه چاپی مجله فناوری جهان امروز را نیز تهیه کرده‌اید، امیدواریم لحظاتی مفید و آموزنده برای شما رقم زده باشیم.

لطفا در شماره‌های بعدی نیز ما را همراهی کنید. اگر به مطالب نمره خوبی می‌دهید، لطفا اشتراک مجله را تهیه نمایید. فراموش نکنید، همین رقم‌های اندک اندک اشتراک است که هزینه مجله را برآورده کرده و کمک می‌کند در شماره‌های بعدی نیز در خدمت شما دوستان دانش‌آموز، دانشجو، معلم و اولیای محترم باشیم.

البته اگر هم نقد و نظری راجع به محتویات مجله دارید، باز هم با تکمیل فرم نظرسنجی، ما را از افکار و نظرات خود باخبر سازید. مطمئن باشید، در شماره‌های آتی محتویات را هماهنگ‌تر با انتظارات شما چاپ خواهیم کرد. حتی می‌توانید پیشنهادات خود رابرای ما به نشانیinfo ایمیل نمایید.